1912LİST TÜZÜK

1912 LIST  ORGANİZASYONU TÜZÜĞÜ

A – GENEL HÜKÜMLER
  Madde 1) 1912List Taraftar Organizasyonu 14.08.2000 tarihinde kurulmuş ve faaliyetlerine başlamıştır. Topluluk Karşıyaka’ya gönül vermiş insanları bir araya getiren bir oluşumdur.  

 

Madde 2) 1912List Taraftar Organizasyonu, hiçbir siyasi oluşumun, görüşün ve sivil toplum örgütünün alt kuruluşu olamaz. Karşıyaka Spor Kulübü Derneği dışında bu tür oluşumlarla ortak eylem, miting düzenleyemez, destek veremez ve yer alamaz.
  Madde 3) Amaç : Sportif, sosyal, kültürel anlamda Karşıyakalılık bilincini tabana yaymak ve paylaşmaktır. Olimpizm felsefesi ekseninde sporda fair-play anlayışının hakim olmasını amaçlar. Organizasyon, bu amaçlar doğrultusunda yurt içindeki ve yurt dışındaki benzer faaliyet gösteren topluluk ve oluşumlarla ortak çalışmalar yapabilir.
B – TANIMLAR
  Madde 4) 3. Maddede belirlenmiş amaçları gerçekleştirebilmek için gereksinim duyulan kavramları açıklar.
Organizasyon : 1912List taraftar organizasyonudur.
Liste : Elektronik ortamda, üyelerin e-posta adreslerinin bir araya getirilmesi ile oluşturulmuş 1912List adıyla anılan iletişim grubudur.
Liste Moderatörü : İletişim grubunun teknik konulardaki düzenleyicisidir ve üyelere ait bilgilerin saklı tutulmasından sorumludur.
Web Sitesi : Karşıyaka Spor Kulübü ve Karşıyaka ile ilgili bilgi akışlarının, liste etkinliklerinin, duyuruların ve haberlerin yer aldığı , www.ksk1912.org , www.1912list.org , www.1912list.com  ve www.ksk1912.com adreslerinden hizmet veren elektronik yayın ortamıdır.
C – ÜYELİK DURUMU
  Madde 5 -) Üyeler;  

 • Karşıyaka sevdalısı olmalıdır.
 • Topluluk içindeki yapılanmalarda yer alma hakkına sahiptir.
 • Topluluk organizasyonundaki tüm etkinliklere katılabilir.
 • Topluluğa istekleri halinde bağışta bulunabilir.
D – LİSTE ORGANLARI, GÖREVLERİ VE GÖREV SÜRELERİ
  Madde 6) Liste Genel Kurulu : Liste üyelik formunu doldurmuş ve üyeliği onaylanmış üyelerden oluşur. 2 yılda bir kez toplanarak Yönetim Kurulu ile Denetim ve Disiplin Kurullarını seçer. Bunun dışında Yönetim Kurulu’nun yetkisini aşan olağanüstü durumlarda ( tüzük değişikliği v.b.) Genel Kurul, Yönetim Kurulu ya da Denetim ve Disiplin Kurulu tarafından toplantıya çağırılabilir. Genel Kurul bu çağrıdan itibaren 2 hafta içinde toplanmak durumundadır. Genel Kurul kararları, toplam üye sayısının en az % 20′si sağlanmak kaydıyla, katılımcı sayısı içindeki salt çoğunluğun görüşü doğrultusunda alınır. Katılımcı sayısı organizasyonun toplam üye sayısının % 20’sinin altına düştüğü taktirde genel kurul 10 gün içinde yeniden toplanır.
  Madde 7) Liste Yönetim Kurulu : Organizasyonun yönetimiyle ilgili kararları almak ve uygulamakla yükümlü kuruldur.

 

7 – A) Yönetim Kurulunun Süresi : Yönetim kurulu 2 (iki) yıl için seçilir. Genel Kurul tarihinden itibaren süresi başlar. Yönetim Kurulu, üyelerin istifası ya da başka bir nedenle üye sayısında meydana gelebilecek bir eksilme durumunda Genel Kurul’da en yüksek oyu alan yedek üyeden başlayarak tamamlanır. Yedek üyelerin tamamının Yönetim Kurulu’nda görev almasına karşın, Yönetim Kurulu üye sayısının yarısından bir eksik sayıya düşüldüğü zaman Yönetim Kurulu da otomatikman düşer. Bu durumda Genel Kurul 45 gün içinde olağanüstü toplanarak  yeni yönetimi seçer.  

 

7 – B) Yönetim Kurulunun Oluşumu : Yönetim Kurulu, en az 2 (iki) yıl üye olmak koşulunu sağlayan 5 asil + 5 yedek, 7 asil + 7 yedek ya da 9 asil + 9 yedek üyeden oluşur. Bu sayılar son Yönetim Kurulu tarafından seçim tarihinden 30 gün önce belirlenir, web sitesi ve listeden ilan edilir. Belirlenen tarihteki Genel Kurul seçimleri öncesinde asil ve yedek Yönetim Kurulu üyeliğine aday olanlar ve  varsa aday listeleri açıklanır. Bu adayların listeden tanıtım yapmaları serbesttir. Web sitesinden de eşit ve adil biçimde tanıtımları yapılır.

 

7 – C) Genel Kurul ve Yönetim Kurulunun Seçimi :  Organizasyonun Yönetim Kurulu seçimi, olağan ya da olağanüstü Genel Kurul’da gerçekleşir. Genel Kurul tarafsızlığına inandığı, biri başkan, ikisi üye toplam 3 kişiden oluşan bir Divan Kurulu’nu seçer. Divan Kuruluna 3’ten fazla aday önerilirse seçime gidilir.  

Divan Kurulu seçimini izleyen diğer gündem maddeleri; önceki dönemde görev yapan Yönetim Kurulu’nun icraatına yönelik değerlendirme konuşması, Denetim ve Disiplin Kurulu’nun raporu, Genel Kurul üyelerinin görüşlerinin dinlenmesi, yeni dönem için Yönetim Kurulu’na aday üyelerin adaylıklarını açıklaması ve kendilerini tanıtması, seçim, dilek ve öneriler sırasıyla oluşur.  

Seçime katılacak Yönetim Kurulu üyesi adaylarının isimleri herkesçe okunabilir bir yere, soyadına göre alfabetik sırayla yazılır. Liste olarak adaylık söz konusu ise, isimler listeler bazında yazılır. Adayların asil mi yedek mi oldukları açık olarak belirtilir. Asil adayların yedek, yedek adayların asil listeden seçilmesi mümkün değildir. Bu şekilde karıştırılmış oylar, adları yanlış yere yazılan o üyeler için geçersiz sayılır.

Oy verme işlemi, hem sandıkta fiilen, hem de her üyeye özel verilen güvenlik kodları girilmek suretiyle internet ortamında da sağlanabilir.

Her üye boş önceden hazırlanmış asil ve yedeklerin yazılacağı boş bir oy pusulasına, seçilecek asil ve yedek yönetim kurulu üye sayısı kadar ismi kendi el yazısı ile yazarak oy sandığına atar. Üyelerin önceden açıklanmış bu sayıların üzerinde isim yazmaları halinde pusulaları o liste için (asil ve/veya yedek) geçersiz olur. Üyeler, önceden açıklanmış sayının altında adaya oy verebilir. Aynı koşullar internet üzerinden verilecek oylar ve hazırlanacak elektronik formlar için de geçerlidir.

Daha önceden belirlenmiş süre içinde toplanan oylar sürenin bitiminde toplanarak Divan Kurulu tarafından açılarak yüksek sesle sayım yapılır. Bu sayılara Divan Kurulu’nun tanıdığı zaman içinde ve kontrolünde internet üzerinden gelen oylar eklenir. Aday sayısı ne olursa olsun bütün adayların oyları sayılır ve en çok oy alandan en az oy alana doğru sıralama yaparak tutanak tutulur ve Divan Kurulu tarafından imzalanır. İlk sıradan itibaren en çok oy alan Yönetim Kurulu Asil Üye sayısı kadar (5, 7 ya da 9)  üye Yönetim Kurulu’na seçilmiş olur. Yedek Liste de aynı kurala göre oluşur.

Herhangi bir nedenle üyeliği sona eren bir Yönetim Kurulu üyesinin yerine Yedek Listede en çok oy alandan başlamak kaydıyla bir hafta içinde yedek üye daveti yapılır.

  7 – D) Yönetim Kurulu’nun İş Bölümü :   Yönetim Kurulu, Genel Kurulu izleyen bir hafta içinde kendi arasında toplanarak iş bölümü yapar. Sırasıyla 1 başkan, 2 başkan yardımcısı, 1 sayman, 1 sekreter (yazman) olmak üzere ayrı ayrı seçim yapar. Yönetim Kurulu’nun iş bölümü toplantısına sadece Yönetim Kurulu üyeleri katılabilir. Bu ilk toplantı en yaşlı üyenin başkanlığında yapılır. Söz konusu başkan önce yönetim kurulu başkanlığına kimlerin aday olduğunu sorar, birden fazla aday olması durumunda oy çokluğu ile başkan seçilir. Bu seçim bitince sıra başkan yardımcılıklarına gelir ve yukarıdaki sıra izlenerek seçim devam eder. Verilen oylar açık biçimde tutanağa geçer .Web sitesinden ve listeden ilan edilir.
  7 – E) Yönetim Kurulu’nun İşleyişi :  Yönetim Kurulu olağanüstü haller dışında  iki haftada bir kez toplanır. Üst üste üç toplantıya geçerli bir mazereti olmaksızın katılmayan Yönetim Kurulu üyesinin üyeliğine son verilir.
  7 – F) Yönetim Kurulu’nun Görevleri :  

 • Organizasyon stratejilerini saptamak ve araştırma geliştirme çalışmalarında bulunmak.
 • Üstlenilen veya katkıda bulunulan etkinlikler için kendine bağlı komisyonlar kurabilir. Komisyon başkanlıklarını Yönetim Kurulu üyeleri üstlenebileceği gibi Yönetim Kurulu’nun uygun gördüğü üyeler de bu görevi yerine getirebilir.Komisyonların çalışma sürelerini Yönetim Kurulu belirler.
 • Yönetim Kurulu organizasyona ait malzemelerin (dosya, klasörler, bayrak, pankart, şeref defteri ve diğer malzemeler) bakımından ve korunmasından sorumludur.
 • Basın-yayın organlarında çıkan ilgili haberleri derlemek, ulaştırmak, gereksinimlere yönelik ilgili makamlarla yapılan yazışmalara işlerlik kazandırmak ve geliştirmek için çalışmalar yapar. Değişen gündeme göre basın-yayın bültenleri hazırlar. İlgili konularda önemli bilgi, belge ve diğer evrakların düzenli kaydını tutar.
 • Yönetim Kurulu web sitesinin tasarımı, bilgi girişleri, teknik aksaklıklar gibi elektronik ortamdaki bilgi akış sistemini düzenler. Üyelik bilgilerini günceller, moderatörleri belirler ve yetki düzeylerini tanımlar.
 • Yönetim Kurulu organizasyonun çeşitli illerdeki temsilciliklerini belirler, görev süreleri üzerinde düzenleme yapar.
 • Karşıyaka Spor Kulübü’nü ilgilendiren önemli günlerde organizasyonu temsil eder.
 • Tüzüğün amaç bölümünde belirtilen konularda gerekli girişimlerde bulunur.
  7 – G) Yönetim Kurulu’nun Kararları : Kararlarını oy çokluğuyla ya da oybirliği ile alır.  Karar aşamasında eşitlik halinde başkanın oyu çift oy sayılır. Yönetim Kurulu’nun karar alması için üye sayısının yarıdan fazlasının oylamaya katılması gerekir. Alınan kararların oybirliği ya da oy çokluğu ile alındığı bilgisi kararlarla birlikte organizasyona duyurulur.
  Madde 8) Denetim ve Disiplin Kurulu :
  8 – A) Denetim ve Disiplin Kurulu’nun Süresi : Denetim ve Disiplin Kurulu iki yıl süreyle göreve gelir.
  8 – B) Denetim ve Disiplin Kurulu’nun Oluşumu : Üç asil, iki yedek üyeden oluşur. Denetim ve Disiplin Kurulu üyelerinin en az 25 yaşını doldurmuş olması gerekmektedir.
  8 – C) Denetim ve Disiplin Kurulu’nun Seçimi : Adaylar Genel Kurul üyelerince önerilebilir ya da kendiliğinden adaylıklar açıklanır. Genel Kurul’da Yönetim Kurulu ile  eş zamanlı olarak seçilir.
  8 – D) Denetim ve Disiplin Kurulu’nun İşleyişi : Adaylar içinde en yüksek oyu alan beş kişiden ilk üçü asil diğer ikisi de sırasıyla birinci ve ikinci yedek olarak sıralanır.
Genel Kurulu izleyen bir hafta içerisinde kendi arasında toplanır ve başkanını seçer. Kurul olağanüstü haller dışında yılda bir kez toplanarak Yönetim Kurulu’nun çalışmalarını değerlendirir.
Denetim ve Disiplin Kurulu’na disiplin açısından sevk edilen bir üye savunması alınmadan cezalandırılamaz, söz konusu üyenin savunması, elektronik posta adresine gönderilen ileti ile istenir.
  8 – E) Denetim ve  Disiplin Kurulu Görevleri :

 • Yönetime  verilmiş yetkilerin yerinde ve doğru kullanılıp kullanılmadığını denetler.
 • Organizasyona ait bütçeyi, malzeme listesini denetler.
 • Üyelik bilgilerinin düzenli tutulup tutulmadığını denetler.
 • Organizasyon içinde disiplini sağlar. Huzur bozucu ve grup ruhuna aykırı davranışlarda bulunan üyeler hakkında Yönetim Kurulu üyesi olsalar dahi uyarma, üyeliğini askıya alma ve üyelikten çıkarma gibi yaptırımlarda bulunur.

 

8 – F) Denetim ve Disiplin Kurulu’nun Kararları : Kurul,  üyelikten çıkarma kararını oy birliği ile diğer yaptırımları ise oy çokluğu ile sonuca bağlayabilir.Karar aşamasında eşitlik halinde, başkanın oyu çift oy sayılır. Liste ya da web sitesi ortamında herhangi bir ceza yaptırımı gerektiren durumda söz konusu sözlü, yazılı ya da fiili durumu gerçekleştiren üye hakkında, ya da söz konusu kişi(ler) liste üyesi olmadıkları halde Yönetim Kurulu’nca yetki verilmiş olmaları durumunda ilgili kararı veren Yönetim Kurulu üyeleri hakkında işlem yapılır. Grup disiplinini, ahlak ve huzuru bozucu, hakaret ya da kişilik veya kurum haklarına saldıran sözlü, yazılı ya da fiili tavırlar cezalandırılır. Bu ceza, ilk uyarılarda listeye ileti gönderememek, ikinci uyarıda bunun yanı sıra listeden ileti alamamak, üçüncü uyarıda listeden ihracı gerektirir. Listeden ihraç edilen üye, hiçbir dönemde liste üyesi olamaz. Her uyarı kademesinin gereği olarak uygulanan cezalar öncesinde üyeden savunma talep edilir. Bir hafta içinde gönderilmeyen savunmalar cezayı kesinleştirir. Bu bir haftalık savunma süresi içinde üyenin üyelik hakları dondurulur. Ayrıca birinci ve ikinci uyarılar sonrasında uygulanacak ceza işleminin süresi savunma süresinin ardından cezanın kesinleşmesiyle başlamak üzere en az 2 hafta olmak üzere Denetim ve Disiplin Kurulu’nun inisiyatifiyle belirlenir. Savunma veren üyenin savunması haklı bulunduğu takdirde, son kademede verilen ceza yürürlüğe konulmaz.

Söz konusu kararlar ve uyarı/cezalar, Kurul tarafından bir karar defterine işlenir, listeden duyurulur.

  Madde 9) Temsilcilikler :
  9 – A) Temsilciliklerin Süresi : Görev süreleri Yönetim Kurulu’nun görev süresi ile eşzamanlıdır.
  9 – B) Temsilciliklerin Oluşumu  ve Seçimi : Mevcut temsilciliklerin bulunduğu yerlerde, temsilcilik için birden fazla aday çıkması halinde seçime gidilir, tek bir aday çıkması halinde adayı Yönetim Kurulu temsilci olarak görevlendirir, aday çıkmaması halinde o yerde temsilcilik düşer. Yeni temsilcilik verme yetkisi atama yolu ile Yönetim Kurulu’ndadır.
  9 – C) Temsilciliklerin Görevleri : Organizasyonun değişik illerde temsilini sağlarlar,  bulundukları bölgede üye örgütlenmesini üstlenirler, etkinlik düzenleyebilirler. Karşıyaka Spor Kulübü’ne bağlı takımların ve sporcuların bulundukları bölgedeki deplasman karşılamalarında gerekli desteği sağlarlar.
  9 – D) Temsilciliklerin İşleyişi : Her temsilciliğin bir alt iletişim listesi bulunur.Bu alt iletişim listelerinin moderatörleri, temsilcilikler tarafından görevlendirilir.Her alt listede Yönetim Kurulu’ndan bir üye bulunması zorunludur.Temsilcilikler organizasyon adına yaptıkları etkinliklerde ve yaptırdıkları ürünlerde organizasyonun orijinal logosunu kullanır.
E – İŞLEYİŞ
  Madde 10) Harcamalar ve Finansman :

 • Organizasyon faaliyetlerinin ve etkinliklerinin gerektirdiği malzemelerin alımı amacıyla yapılan harcamalar.
 • Diğer giderler.
 • Genel Kurul  üyelerinden zorunlu aidat toplanamaz.
 • Üyeler kendi istekleri doğrultusunda harcamaları karşılamak üzere katkıda bulunabilirler.
 • Web sitesine reklam karşılığı sponsorluk kabul edilebilir. Aynı uygulama düzenlenecek etkinliklerde de geçerli olur.
 • Karşıyaka Spor Kulübü’ne katkı sağlamak ve üyelerin aidiyetlerini güçlendirmek amacıyla promosyon ürünler yaptırılabilir. Ürünler bedeli karşılığında sunulur.
 • Yönetim Kurulu, yapılacak harcamalar için çeşitli finansman kaynakları yaratmaya yetkilidir.

 

Madde 11)  Bu tüzük, 16/01/2008 tarihinde değiştirilmiştir. Organizasyonun işlev, görev, denetim ve disiplin yapısını açıklayıcı bir belgedir. Web sitesinden yayınlanmasıyla yürürlüğe girer. Maddeleri ancak Genel Kurul tarafından değiştirilebilir.

Bir Cevap Yazın